childgarden7 (Lundgren Sargent)


دفورمیته کنتراکچر یا کنتراکچر عضلانی نتیجه سفتی یا انقباض بافت های پیوندی بدن شماست که در موارد زیر اتفاق می افتد: <br> <br>عضلات <br>تاندون ها <br>رباط ها <br>پوست <br>به علاوه شما می توانید دفورمیته یا تغییرشکل را در کپسول های مفصلی هم تجربه کنید. <br> <br>کپسول مفصلی یک بافت پیوندی مترا

0 Reputation

  • USER STATS
  • Joined: 12/11/21


  • Licenses
  • Suggested Changes