dangersneeze8 (Hackett Wise)


علائم کلوئید <br>کلوئیدها از رشد بیش از حد بافت اسکار نشات می گیرند. <br> <br> متخصص سوختگی مشهد اسکارهای کلوئید از خود زخم اصلی بزرگترند. <br> <br>شاید هفته ها یا ماه ها طول بکشد تا آن ها به طور کامل رشد کنند. <br>علائم کلوئید عبارتند از: <br> <br>یک ناحیه موضعی با رنگ صورتی یا قرمز <b

0 Reputation

  • USER STATS
  • Joined: 12/11/21


  • Licenses
  • Suggested Changes