jasonbasin9 (Bidstrup Gundersen)


יש כאן מידע על תמלול כתוביות <br>וגם יתכן שחיפשת תמלול שיעורים <br>וגם חשוב לדעת על מחיר תמלול לשעה <br>וגם יש כאן מידע על איך לעשות תמלול <br> <br> <br>בשבוע שנעשו לו דיברנו אודות מה הוא ואיך רושמים הסכם שונה (איך נרשמת הפשרה) הזמן, במקום זו הייתי מדבר על תמלול הפשרה ונראה מה, אילו המלות הו

0 Reputation

  • USER STATS
  • Joined: 12/25/21


  • Licenses
  • Suggested Changes